Regulamin korzystania z portali systemu MSZ-KIIP

Korzystanie z portali systemu MSZ-KIIP oznacza akceptację bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.

I. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów systemu MSZ-KIIP w zakresie geoportali (część zewnętrzna).
 2. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury. Obejmuje występujące w postaci elektronicznej zbiory danych przestrzennych odnoszące się do obszaru Miasta Katowice lub z nim powiązane.
 3. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 4. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 5. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 6. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług
 7. Użytkownik – osoba korzystająca z systemu MSZ-KIIP; użytkownicy dzielą się na 2 kategorie:
  1. użytkownicy zewnętrzni (np. obywatele, instytucje gospodarcze, instytucje naukowe, instytucje edukacyjne, instytucje społeczne)
  2. użytkownicy wewnętrzni (pracownicy Urzędu Miasta Katowice, pracownicy jednostek organizacyjnych Miasta Katowice, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, którym zapewniono dostęp do uzgodnionego zakresu funkcji oraz danych Systemu)
 8. Portal – zestaw funkcjonalności systemu MSZ-KIIP przeznaczony dla użytkowników zewnętrznych (publicznych) systemu; system MSZ-KIIP udostępnia następujące portale:
  1. Portal obsługi obywatela,
  2. Geoportal inwestycji,
  3. Geoportal sportu, promocji i turystyki,
  4. Geoportal edukacyjny,
  5. Geoportal metadanych.
 9. Usługodawca – Urząd Miasta Katowice, właściciel i administrator systemu MSZ-KIIP.
 10. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła, umożliwiającego dostęp do wydzielonej części funkcjonalności portalu.
 11. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do systemu i umożliwienia korzystania z określonego zakresu funkcjonalności i treści portalu.
  1. Użytkownicy systemu MSZ-KIIP zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z zasobów systemu.
  2. Zapoznanie się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że rozumie i akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejszy regulamin.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu MSZ-KIIP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Zakres usług możliwych do udostępnienia dla użytkowników zewnętrznych określa art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  5. W ramach części zewnętrznej systemu MSZ-KIIP (geoportale) dostępne są usługi wyszukiwania i przeglądania, a także wspierane są usługi o charakterze transakcji (przez komponenty zewnętrzne geoportali oraz wewnętrzne, niedostępne bezpośrednio dla użytkowników zewnętrznych) w zakresie obsługi spraw, dla których wnioski złożono za pośrednictwem systemu SEKAP, z wykorzystaniem e-formularzy wzbogaconych o elementy systemu MSZ-KIIP).
  6. Użytkownik zewnętrzny ma prawo korzystać z zasobów systemu MSZ-KIIP tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy o prawie autorskim.
  7. Użytkownik zewnętrzny nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści systemu MSZ-KIIP, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
  8. Prezentowana w ramach Portali mapa internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny wymagany odrębnymi przepisami prawa (np.  wyrys).
  9. W celu prawidłowego korzystania z zasobów zewnętrznych systemu MSZ-KIIP wymagane jest:
   1. Połączenie z siecią Internet (rekomendowana przepustowość min. 1 Mbps),
   2. Urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa),
   3. Konto e-mail (w przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności, np. forum),
   4. Konto w ramach części portalowej - zewnętrznej (w przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności, np. autotesty).
   5.  W celu prawidłowego korzystania z zasobów zewnętrznych systemu MSZ-KIIP wskazane jest korzystanie z:
    1. systemu operacyjnego: Microsoft Windows XP/Vista lub Linux,
    2. przeglądarki internetowej z możliwością uruchamiania skryptów JavaScript w wersjach co najmniej: Microsoft Internet Explorer wersja 9.x, Mozilla Firefox wersja 17.x, Opera wersja 12.x, Google Chrome wersja 23.x.
    3. przeglądarki umożliwiającej przeglądanie dokumentów w formatach zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 Nr 212 poz. 1766 z dnia 11 października 2005r.), w szczególności Acrobat Reader umożliwiający przeglądanie dokumentów PDF.
    4. Przy korzystaniu przez użytkowników z zasobów systemu MSZ-KIIP zabronione jest:
     1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie systemu MSZ-KIIP lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
     2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez system MSZ-KIIP.
    5. Portale MSZ-KIIP obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie zbierają żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka).
    6. Pliki cookies stosuje się w celu:
     1. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się do portalu,
     2. tworzenia statystyk,
     3. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.
    7. Pliki cookies można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies.
    8. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez użytkownika oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies.
    9. Ciasteczka wykorzystywane w ramach portali MSZ-KIIP:
     1. ciasteczka sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe używane do utrzymywania sesji, wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach użytkownika – działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają określić, że jedna i ta sama osoba porusza się po kolejnych stronach portalu;
     2. ciasteczka stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, pozostają na nim tak długo, jak długo mają ustawiony czas funkcjonowania lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika. Witryna może zapamiętać ustawienia i preferencje użytkownika (np. pamiętanie nazwy użytkownika i hasła podczas logowania się do portalu).
    10. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl.
    11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia … ………… 2014 r.
    12. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej systemu MSZ-KIIP.
    13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
    14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu MSZ-KIIP z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
    15. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do systemu MSZ-KIIP na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
    16. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z systemem MSZ-KIIP, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
    17. W ramach systemu MSZ-KIIP mogą znajdować się odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
    18. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, za których treść nie odpowiada, a do których można uzyskać dostęp poprzez elementy systemu MSZ-KIIP.

II. Informacje ogólne

III. Zakres usług udostępniony dla użytkowników zewnętrznych

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez użytkowników zewnętrznych

V. Warunki techniczne korzystania z danych i usług

VI. Prawa autorskie

Zawartość portali systemu MSZ-KIIP jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."

VII. Informacja dodatkowa

W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią Regulaminu należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: mszkiip@katowice.eu .

VIII. Polityka prywatności („Polityka cookies”)

 1. Portale MSZ-KIIP obsługiwane za pośrednictwem przeglądarki internetowej nie zbierają żadnych informacji, za wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies stosuje się w celu:
  1. utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się do portalu,
  2. tworzenia statystyk,
  3. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.
 3. Pliki cookies można wyłączyć za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Opcja „Pomoc” dostępna w większości przeglądarek podpowie w jaki sposób można zrezygnować z umieszczania nowych plików cookies oraz w jaki sposób usunąć zapisane wcześniej pliki cookies.
 4. Brak zmiany ustawień przeglądarki przez użytkownika oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies.
 5. Ciasteczka wykorzystywane w ramach portali MSZ-KIIP:
  1. ciasteczka sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe używane do utrzymywania sesji, wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach użytkownika – działają one tylko podczas trwania wizyty i pozwalają określić, że jedna i ta sama osoba porusza się po kolejnych stronach portalu;
  2. ciasteczka stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, pozostają na nim tak długo, jak długo mają ustawiony czas funkcjonowania lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika. Witryna może zapamiętać ustawienia i preferencje użytkownika (np. pamiętanie nazwy użytkownika i hasła podczas logowania się do portalu).
 6. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia … ………… 2014 r.
 2. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej systemu MSZ-KIIP.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu MSZ-KIIP z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 5. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do systemu MSZ-KIIP na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z systemem MSZ-KIIP, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
 7. W ramach systemu MSZ-KIIP mogą znajdować się odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 8. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, za których treść nie odpowiada, a do których można uzyskać dostęp poprzez elementy systemu MSZ-KIIP.