Mapa akustyczna

Wyniki

W mapie akustycznej scharakteryzowano poszczególne źródła hałasu wyznaczając:

  • dla hałasu drogowego – natężenia ruchu i prędkości pojazdów, rodzaj ruchu, rodzaj i stan nawierzchni oraz profil jezdni,
  • dla hałasu kolejowego i tramwajowego – natężenia i prędkości ruchu pociągów i tramwajów poszczególnych kategorii oraz charakterystykę torowisk,
  • dla hałasu przemysłowego – dominujące źródła hałasu występujące na terenie poszczególnych zakładów, obiektów handlowych i parkingów,
  • dla hałasu lotniczego – rodzaje użytkowanych statków powietrznych, trasy dolotowe i odlotowe, profile startów i lądowań, progi podejścia i odejścia oraz rozkład intensywności lotów.

Przeprowadzono klasyfikację terenów na terenie całego miasta Katowice pod kątem sposobu ich zagospodarowania, wynikającego z zapisów prawa miejscowego orazfaktycznego stanu. Na tej podstawie wyznaczono dopuszczalne poziomy hałasu wśrodowisku obowiązujące na analizowanym terenie.

Szczegółowe wyniki dotyczące wielkości:

  • poziomu hałasu emitowanego do środowiska z poszczególnych źródeł hałasu, w odniesieniu do wskaźników LDWN i LN, zaprezentowano na „Mapie imisyjnej dla wskaźnika LDWN” oraz „Mapie imisyjnej dla wskaźnika LN”,
  • ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego (przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku) zaprezentowano na  „Mapie terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LDWN” oraz „Mapie terenów zagrożonych hałasem dla wskaźnika LN”,

w części graficznej opracowania. Wyniki zostały uzyskane metodą obliczeniową, skalibrowaną pomiarami poziomu hałasu w środowisku.

Statystyczne podsumowanie wyników analiz ekspozycji na hałas z poszczególnych źródeł przedstawiono w formie tabelarycznej w części opisowej Mapy, gdzie zestawiono liczbę mieszkańców, liczbę lokali mieszkalnych oraz powierzchnie obszarów na terenie Katowic, eksponowanych na hałas z poszczególnych źródeł w danych przedziałach poziomów dźwięku i przekroczeń wartości dopuszczalnych.

Na poniższych wykresach zaprezentowano liczbę mieszkańców Katowic eksponowanych na hałas w danym zakresie wartości wskaźników LDWN (dzienno-wieczorno-nocnego) i LN (nocnego) oraz liczbę osób narażonych na ponad-normatywny hałas w przedziałach przekroczeń dla wskaźnika LDWN i LN.

Hałas drogowy

 h dr

Hałas tramwajowy

h tram

Hałas kolejowy

h kol

Hałas lotniczy

Ponadnormatywny zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN nie wykracza poza granice lotniska, a tym samym nie powoduje narażenia na hałas mieszkańców Katowic. W porze nocnej nie występują żadne operacje lotnicze na lotnisku Muchowiec, stąd dla hałasu lotniczego nie ma zastosowania wskaźnik LN.

Hałas przemysłowy

h przem

w górę

Odwiedza nas 620 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem