GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ LUB KARTOGRAFICZNEJZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  a.    pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu.
  b.    pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3),  art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów tj. zgodnie z kategorią archiwalną B5 dokumentacja będzie przechowywana minimalnie przez okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Podanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.