GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA – ZŁOŻENIE WNIOSKU O SKOORDYNOWANIE

 USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENUZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail: urząd_miasta@katowice.eu;
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w UMK, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów tj. zgodnie z kategorią archiwalną BE10 dokumentacja będzie przechowywana minimalnie przez okres 10 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 8. PosiadaPani/Panprawowniesieniaskargidoorganunadzorczego,gdyuznaPani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy art. 77 RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Podanie danych w zakresie numeru telefonu jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
 10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.