GeoOśrodek :: Katowice

Powrót

KLAUZULA INFORMACYJNA – udostępnienie drogą elektroniczną rzeczoznawcom majątkowym wglądu do rejestru cen nieruchomości (RCN) oraz zbiorów aktów notarialnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynkówZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, e-mail:
urzad_miasta@katowice.eu.
2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z  ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi wniosków o  udostępnienie drogą elektroniczną rzeczoznawcom majątkowym wglądu do RCN oraz zbiorów aktów notarialnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntów i  budynków tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: podmioty realizujące przesyłki, podmioty obsługujące systemy informatyczne funkcjonujące w  UMK, podmioty przetwarzające dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z  przepisów prawa dotyczących archiwizacji dokumentów tj. zgodnie z  kategorią archiwalną B5 dokumentacji będzie przechowywana minimalnie przez okres 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wglądu do RCN i zbioru aktów notarialnych. Podanie danych w zakresie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu jest dobrowolne i służy ułatwieniu kontaktu z Wnioskodawcą.
10. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o  którym mowa w art. 22 RODO.