Mapa akustyczna

Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 Nr 187, poz. 1340)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003, nr 18, poz.164)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2014, poz. 1542)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. 2010, nr 215, poz. 1414)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem(Dz. U. 2002, nr 179, poz. 1498)
 • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (dalej Dyrektywa)

Słowniczek pojęć

Hałas w środowisku – niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka w środowisku zewnętrznym, w tym hałas emitowany przez środki transportu, ruch drogowy, ruch szynowy, ruch lotniczy oraz hałas pochodzący z obszarów działalności przemysłowej. Ustawa POŚ definiuje ogólnie hałas jako dźwięki o częstotliwościach z zakresu od 16 Hz do 16000 Hz.

Hałas lotniczy – jest to hałas emitowany do środowiska podczas operacji lotniczej startu, lądowania bądź przelotu statku powietrznego. W niniejszej Mapie Akustycznej hałas lotniczy to hałas generowany w trakcie operacji związanych z eksploatacją lotniska Muchowiec (jako miejsce startu lub lądowania).

Hałas przemysłowy – hałas emitowany do środowiska przez zakłady przemysłowe, sklepy wielkopowierzchniowe i centra handlowe oraz zajezdnie tramwajowe i autobusowe, dla których obowiązują dopuszczalne wartości poziomu dźwięku określone dla „pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu. Hałas przemysłowy obejmuje również hałas pochodzący od parkingów sąsiadujących z wymienionymi obiektami.

LAeq – równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB) odniesiony do jednej doby.

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00) odniesiony do jednej doby.

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00) odniesiony do jednej doby.

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu pomiędzy godz. 6:00 a godz. 18:00), pory wieczoru (godz. 18:00 a godz. 22:00) oraz pory nocy (godz. 22:00 a godz. 6:00) – średni roczny dobowy wskaźnik hałasu.

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich nocy w roku (od godz. 22:00 do godz. 6:00) – średni roczny wskaźnik hałasu dla pory nocnej.

Natężenie ruchu – liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi, linii kolejowej lub tramwajowej w jednostce czasu.

Obszar ciszy w obrębie aglomeracji – zgodnie z Dyrektywą jest to obszar, którego granice wyznacza właściwy organ, na przykład obszar, w którym narażenie na hałas z jakiegokolwiek źródła nie przewyższa określonej wartości LDWN lub innego odpowiedniego wskaźnika hałasu wyznaczonego przez Państwo Członkowskie.

Plany działań – zgodnie z Dyrektywą są to plany sporządzane dla potrzeb zarządzania emisją i skutkami hałasu, a w razie potrzeby działaniami dla zmniejszania poziomu hałasu. W ustawie POŚ pojęcie to funkcjonuje pod nazwą Program Ochrony Środowiska przed Hałasem (POH).

Średni Dobowy Ruch (SDR) – liczba pojazdów przejeżdżających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych godzin, średnio w ciągu jednego roku. Podawany w pojazdach na dobę [P/d].

SUiKZP – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Wartość graniczna (dopuszczalna) – zgodnie z Dyrektywą oznacza wartość LDWN lub LN, po przekroczeniu której właściwe władze są obowiązane rozważyć wprowadzenie środków łagodzących. Dopuszcza się różnicowanie wartości dopuszczalnych według różnych rodzajów hałasu (od ruchu kołowego, szynowego, lotniczego, z działalności przemysłowej, itp.), różnego rodzaju terenu i różnej wrażliwości mieszkańców na hałas.

Wskaźnik M – wskaźnik pozwalający na ustalenie kolejności realizacji zadań w Programie Ochrony Środowiska przed Hałasem (POH). Sposób wyznaczania wartości wskaźnika M określony został w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U.  Nr 179, poz. 1498).

w górę

Odwiedza nas 136 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem