Mapa akustyczna

Podsumowanie

Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwięcej mieszkańców Katowic eksponowanych jest na hałas drogowy. Drugim co do wielkości zagrożeniem klimatu akustycznego jest hałas szynowy: tramwajowy i kolejowy. Niemniej, hałas komunikacyjny powoduje niewielkie przekroczenia wartości dopuszczalnych, na większości terenów chronionych mieszczące się w przedziale 0 – 5 dB.

Oddziaływanie hałasu przemysłowego ma charakter lokalny, stąd obejmuje niewielką liczbę terenów podlegających ochronie przed hałasem i mieszkańców Katowic. Jednak z uwagi na niskie wartości dopuszczalne (nawet 40 dB dla wskaźnika LN) narażenie na hałas (wielkości przekroczeń) jest duże i osiąga zdecydowanie wyższe wartości w porównaniu z hałasem komunikacyjnym.

Zasięg hałasu lotniczego ogranicza się do terenu lotniska Muchowiec, stąd nie stanowi żadnego zagrożenia dla klimatu akustycznego miasta.

Porównanie wyników map akustycznych opracowanych na rok 2015 i 2018 wykazało:

 • zmniejszenie się powierzchni obszarów narażonych na hałas drogowy, zarówno dla wskaźnika LDWN (o ok. 2,5 % dla przekroczeń do 5 dB), jak i LN (blisko 10% dla przekroczeń do 5 dB),
 • brak istotnych statystycznie zmian w zakresie narażenia na hałas kolejowy,
 • brak znaczących przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku hałasu tramwajowego zarówno w 2015 roku, jak i w roku 2018,
 • brak negatywnej tendencji dla hałasu przemysłowego, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresu opracowania o 7 instalacji,
 • brak zmian w oddziaływaniu akustycznym lotniska Muchowiec, co wiąże się z identyczną jego eksploatacją.

Wykonane obliczenia i analizy zawarte w Mapie akustycznej pozwoliły na wskazanie miejsc i obszarów eksponowanych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. Otrzymane wyniki są podstawą do dalszych prac w ramach programu ochrony środowiska przed hałasem.

Podstawowe (najbardziej skuteczne) kierunki i zakresy działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku obejmują kilka podstawowych działań:

 • stosowanie w planowaniu przestrzennym zasad strefowania (w odniesieniu do terenów niezagospodarowanych),
 • wypieranie funkcji mieszkaniowej z budynków położonych przy pasach drogowych na rzecz usług, w przypadku ograniczonych możliwości technicznych i organizacyjnych redukcji hałasu,
 • naprawę / wymianę nawierzchni jezdni i torowisk,
 • stosowanie cichych nawierzchni drogowych,
 • uspokajanie ruchu drogowego,
 • budowę tras alternatywnych, zwłaszcza dla ruchu tranzytowego,
 • budowę ekranów akustycznych przy drogach głównych,
 • edukację ekologiczną prowadzącą do zwiększania świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przed hałasem, zmieniającą zachowania kierowców i kształtującą proekologiczne postawy ogółu ludności.

 

w górę

Odwiedza nas 111 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem